ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ РОЗПОВIДНОГО ХАРАКТЕРУ

Робота над переказом розпочинається з виразного читання вчителем тексту та пояснення значення таких ужитих у ньому слiв, якi перебувають у пасивному словнику учнiв (незнайомих для дiтей слiв текст умiщувати не повинен). Такi слова найкраще записати на дошцi, варто усно дiбрати до них синонiми або антонiми.

Пiсля того, як учнi визначать тему та основну думку прослуханого тексту, слiд звернути їхню увагу на те, що вiдбиває заголовок тексту. Якщо текст не має заголовка, не буде зайвим його дiбрати.

При повторному читаннi тексту частинами школярi колективно складають його план (простий). План необхiдно записати на дошцi, учнi перепишуть його до зошитiв.

Варто звернути увагу п’ятикласникiв на те, що опрацьовуваний текст має зачин (початок, який готує до сприйняття того, про що йтиметься далi) та кiнцiвку ( завершення, своєрiдний пiдсумок).

“Проговорювати” текст перед самостiйною письмовою роботою учнiв недоцiльно, оскiльки це забере чимало часу й вiддалить п’ятикласникiв вiд вихiдного тексту-зразка.

Засновники Києва

Хто з нас не знає, що це прекрасне мiсто на Днiпрi було засноване Києм, Щеком i Хоривом?

Розповiдь про легендарних братiв тривалий час вважалася вигадкою лiтописця. Та коли вченi розпочали розкопки у Києвi, вони виявили, що на трьох сусiднiх горах на Подолi справдi було три слов’янських поселення. Виникли вони у глибокiй давнинi i пiзнiше злилися в одне мiсто.

Легенда про засновникiв Києва є надзвичайно цiнною. З неї ми дiзнаємось, що на чолi слов’янських племен стояли князi. Вже в тi прадавнi часи у слов’ян була власна державнiсть. (За В. Близнецем, 88 сл.)

Завдання.

O Пояснити значення слова лiтописець.

O Дiбрати синонiми до слiв заснований, поселення, власний.

O Написати докладний переказ.

Орiєнтовний план

1. Засновники Києва – Кий, Щек та Хорив.

2. Розповiдь вважалася вигадкою лiтописця.

3. Висновки вчених пiсля розкопок.

4. Легенда є надзвичайно цiнною.

5. У прадавнi часи слов’яни мали державнiсть.

Київське вiче

Особливу вагу в життi слов’ян мали ради громади, якi називалися вiче. Право прийти туди i висловитись мали всi громадяни.

Якщо князь приймав важливе рiшення, то мав одержати на нього згоду вiча. Вiче могло прогнати князя, запросити на його мiсце бiльш гiдного. Iсторики пiдрахували, що в Києвi таким способом громада помiняла чотирнадцять князiв.

Подекуди князi захоплювали владу силомiць, але рано чи пiзно шукали пiдтримки вiча, намагались завоювати прихильнiсть громади. Без цього жоден не мiг утриматися на престолi.

Вiче пiдтримувало князiв мудрих, далекоглядних i справедливих. Така була тодiшня форма народовладдя. (За М. Слабошпицьким, 90 сл.)

Завдання.

O Пояснити значення слова престол.

O Дiбрати синонiми до слiв гiднiсть, прихильнiсть, подекуди, силомiць.

O Написати докладний переказ.

Орiєнтовний план

1. Особлива вага вiче в життi слов’ян.

2. Стосунки мiж вiче та князем.

3. Без прихильностi громади не втримати влади.

4. Яких правителiв пiдтримувало вiче.

Материнськi сльози

В одному селi жила бiдна вдова. Мала вона трьох синiв. Були вони добрими й мужнiми.

Чорною хмарою посунула на Україну татарська орда. Попросили вдовинi сини в матерi благословiння, поклонилися громадi та пiшли з побратимами рiдну землю боронити.

Поверталися козаки з перемогою по бiлому снiгу, що випав пiсля битви. Та удовi принесли гiрку звiстку про загибель синiв.

Боса й простоволоса бiгла мати по снiгу й голосила. Рясним дощем падали з її очей сльози. Вiн них танув снiг. Де впала сльозина, там розцвiтала квiтка.

Назвали люди тi квiтки материнськими сльозами. А ще їх називають маргаритками. (Народна легенда, 95 сл.)

Завдання.

O Пояснити значення слiв орда, побратим, простоволосий.

O Дiбрати синонiми до слiв боронити, голосити.

O Написати докладний переказ.

Орiєнтовний план

1. Мала вдова трьох синiв.

2. Пiшли брати рiдну землю боронити.

3. Гiрка звiстка про загибель синiв.

4. Де впала сльоза, розцвiтала квiтка.

5. Як назвали квiти.

АНАЛIЗ ПЕРЕКАЗУ. ВИДИ ПОМИЛОК (ПРАКТИЧНО)

Учитель зачитує найбiльш вдалi з робiт. Указавши на найтиповiшi з-помiж допущених п’ятикласниками помилки, варто зупинитись на їх класифiкацiї.

У шкiльнiй практицi усталилась певна система позначення допущених учнями в письмових роботах помилок: змiстових (З), мовленнєвих (М), граматичних (Г), орфографiчних (I) та пунктуацiйних ().

Слiд навчати п’ятикласникiв розрiзняти рiзного роду помилки, це допоможе їм свiдомо удосконалювати текст пiд час роботи з чернеткою, а також виправляти допущенi ними недолiки у перевiрених учителем роботах.

Уважно роздивитись таблицю. Назвати основнi види помилок.

Основнi види помилок

Змiстовi (З) Пропущено щось, про що йшлося у прочитаному текстi. Про щось сказано недостатньо. Додано те, чого не було в прочитаному текстi. Порушено послiдовнiсть викладу. Не розкрито тему тексту. Нечiтко розкрито основну думку тексту.

Мовленнєвi (М) Слово вжите у невластивому йому значеннi. Використане спотворене, перекручене слово. Невиправдано повторюється слово або спiльнокореневi слова. Використано русизм (росiйське слово замiсть українського).

Граматичнi (Г) Використане неправильно утворене слово. Слово вжите у спотворенiй формi. Неправильно побудоване речення.

Орфографiчнi (I) Слово написане з порушенням правил щодо написання букв, якi позначають ненаголошенi голоснi, вживання апострофа, м’якого знака та iн.

Пунктуацiйнi ( ) Неправильно розставленi роздiловi знаки

З-помiж двох варiантiв вибрати правильний i записати. Користуючись таблицею, визначити, яку помилку допущено у вiдкинутому варiантi.

1. Брати участь, приймати участь. 2. Подякувати вчителя, подякувати вчителевi. 3. Заразливий смiх, заразний смiх. 4. Корислива книга, корисна книга. 5. Пам’ятник Iвану Франковi, пам’ятник Iвана Франка. 6. Семидесятi роки, сiмдесятi роки. 7. Ми добирались метро. Ми добиралися метром. 8. Хворий втратив свiдомiсть. Хворий знепритомнiв. 9. Столова, їдальня. 10. Остановка автобуса, зупинка автобуса. 11. Зупинитися, зупенитися. 12.Горджуся i люблю свою школу. Люблю свою школу i горджуся нею. 13. М’ята, мьята. 14. Пiдпiльники органiзували пiдпiльну органiзацiю. Юнаки органiзували пiдпiльну групу.

Прочитати. Визначити мовленнєвi, граматичнi та пунктуацiйнi помилки. Виправивши їх, записати речення.

Котигорошко вiн перемiг Змiя врятував багатьох людей. У нашiй школi працюють мовний математичний природознавчий кружки. Дєвочек нашої школи не кидає надiя про перемогу в змаганнях з волейболу.

Продовжуючи аналiз переказiв, необхiдно звернути увагу п’ятикласникiв на найтиповiшi з-помiж допущених ними змiстовi, мовленнєвi, граматичнi помилки, колективно визначити суть обговорюваних недолiкiв та виправити їх.

Слова, у яких допущено орфографiчнi помилки, слiд записати на дошцi, визначити орфограму, пояснити їхнє написання відповідним правилом та дiбрати й записати по 2-3 слова з тiєю ж орфограмою.

Слiд назвати найтиповiшi пунктуацiйнi помилки, записати на дошцi речення з опрацьовуваними пунктограмами (бажано з тексту переказу) скласти й записати речення, що має тi ж пунктограми. Така робота проводиться колективно, учнi обов’язково роблять записи в зошитах.

Пiсля цього необхiдно органiзувати iндивiдуальну роботу п’ятикласникiв над опрацюванням граматичних, орфографiчних на пунктуацiйних помилок. Учитель надаватиме iндивiдуальнi консультацiї окремим школярам.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный софт – сборники сочинений, готовые домашние задания